• 02122869038
 • تهران نارمک خ گلبرگ پ 89
 • 09106011400
کدستانپیشنهاد ویژه امروز


 

نمونه سوالات فصل تناسب ریاضی ششم کد ۷۶۶۲ با پاسخ تشریحی
کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرامنمونه سوالات فصل به فصل ریاضی ششم کلیک کنید

 

حل تمرین ریاضی ششم کلیک کنید

 

ویدیوهای تدریس صفحه به صفحه ریاضی ششم کلیک کنید


پیشنهادات ویژه پایین صفحه

 

فرمولهای ریاضی ششم

در این مطلب فرمولهای پرکاربرد ریاضی ششم دبستان را برای شما عزیزان جمع آوری کرده ایم. فرمول های ارائه شده شامل فرمول اعداد مثلثی ، فرمول مجموع و اختلاف، تعیین تعداد عددهای صحیح یک مجموعه‏ ی اعداد متوالی، مجموع اعداد صحیح متوالی، عدد وسطی، تقسیم کسرها، کسر بین دو کسر، نسبت و تناسب ،زاویه‏ ی بین دو عقربه‏ ی ساعت شمار و دقیقه شمار، تعداد پاره خط ها و نیم خط ها،برش و قسمت، مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها، تعداد قطرهای چندضلعی ها،  تعداد زاویه ها، ارتفاع وارد بر وتر، فرمولهای هندسی ریاضی دبستانو بخش پذیری بر 11 ......

روی ادامه مطلب کلیک کنید

اعداد و الگو

کلیک کنید

 

قواعد بخش پذیری (کلیک کنید)

 

 

فرمول اعداد مثلثی

فرمول عدد n ام مثلثی بصورت زیر می باشد:

فرمول عددهای مثلثیwww.akvanpour.ir

 

 

 

 


 

مثال : چهارمین عدد مثلثی را با فرمول بدست آورید:

باید در فرمول بجای n عدد ۴ را قرار دهیم

چهارمین عدد مثلثی http://www.akvanpour.ir/

 

 

 

 


مثال : درالگوی عددهای مثلثی , شکل ۹۵ از چند دایره

درست شده است؟

 

 شکل عدد مثلثی چهارم www.akvanpour.ir

چهارمین عدد مثلثی www.akvanpour.ir
شکل چهارم
 شکل عدد مثلثی سومwww.akvanpour.ir
سومین عدد مثلثی www.akvanpour.ir
شکل سوم
 شکل عدد مثلثی دوم www.akvanpour.ir
دومین عدد مثلثی www.akvanpour.ir
شکل دوم
 شکل عدد مثلثی اولwww.akvanpour.ir
اولین عدد مثلثی www.akvanpour.ir
شکل اول

 

باید در فرمول بجای n عدد ۹۵ را قرار دهیم

 عددهای مثلثیwww.akvanpour.ir  عددهای مثلثیwww.akvanpour.ir  عددهای مثلثیwww.akvanpour.ir عددهای مثلثیwww.akvanpour.ir

 

مجموع و اختلاف:

هرگاه مجموع دو عدد و اختلاف آن دو عدد را به ما بدهند و آن دو عدد را از ما بخواهند، از دو راه زیر به دست می‏آید.

1-اگر مجموع واختلاف را از هم کم کرده،بر2 تقسیم کنیم عدد کوچک‏تر به دست می‏آید.

2- اگر مجموع واختلاف را با هم جمع کرده،بر2 تقسیم کنیم عدد بزرگ‏تربه دست می‏آید.

تعداد یک رقم در یک مجموعه‏ ی اعداد متوالی

1-از عدد1 تا 99 از همه‏ ی رقم‏ها 20 تا داریم به جز رقم(صفر)،که از آن 9 تا داریم.

2-از عدد 100تا 199 از همه ‏ی رقم‏ها 20تا داریم به جز رقم(یک)،که از آن 120 تا داریم.

3- از عدد 200تا 299 از همه‏ ی رقم‏ها 20تا داریم به جز رقم(دو)،که از آن 120 تا داریم و ...

تعداد اعداد

در مجموعه اعداد طبیعی (از یک شروع می‏شود)تعداد اعداد یک رقمی9 تا،اعداد دو رقمی 90تا،اعداد سه رقمی 900تا،اعداد چهاررقمی 9000 تاو... می باشد.

تعیین تعداد عددهای صحیح یک مجموعه‏ ی اعداد متوالی

1-اگر تعداداعداد،از عدد اولی تا عدد آخری مورد نظر باشد از فرمول زیر،استفاده می‏شود.

1 + (عدد اولی – عدد آخری) = تعداد اعداد

مثال: از عدد27 تا عدد 1027 چند عدد صحیح (عددی که کسری و اعشاری نباشد) وجود دارد؟                 

تعداد اعداد   1001 = 1+(27 – 1027 )

 2-اگر تعداد اعداد،بین دو عدد اولی و آخری مورد نظر باشد از فرمول زیر،استفاده می‏شود.

1 – ( عدد اولی – عدد آخری) = تعداد اعداد

3- اگر تعداد اعداد زوج و یا فرد یک مجموعه‏ ی اعداد متوالی مورد نظر باشد از فرمول‏های زیر استفاده می‏شود.

1+ 2÷(کوچک‏ترین عدد زوج – بزرگ‏ترین عدد زوج) = تعداد اعداد زوج

1 + 2÷(کوچک‏ترین عدد فرد – بزرگ‏ترین عدد فرد) = تعداد اعداد فرد

مثال: از عدد 45تا 158چند عدد زوج وچند عدد فرد وجود دارد؟

57= 1 + 2 ÷ (46 – 158 ) = تعداد اعداد زوج

57 = 1 + 2 ÷ ( 45 – 157 )= تعداد اعداد فرد

مجموع اعداد صحیح متوالی

1-برای محاسبه‏ ی مجموع اعداد صحیح متوالی،از فرمول زیر استفاده می‏شود.

2 ÷ (تعداد اعداد × مجموع عدد اولی وعدد آخری ) = مجموع اعداد صحیح متوالی

مثال: محموع اعداد صحیح از 1 تا 100 را به دست آورید؟

مجموع اعداد           5050 = 2 ÷ 100( × (100 + 1 ))

2- برای محاسبه مجموع اعداد صحیح فرد متوالی که از عدد(یک) شروع  

می‏شوند ویا مجموع اعداد صحیح زوج متوالی‏ که‏ ازعدد(دو)شروع می‏شوند

علاوه بر فرمول قبلی،می‏توانیم از فرمول های زیر استفاده کنیم.

                تعداد اعداد × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحیح فرد متوالی

       (1 + تعداد اعداد) × تعداد اعداد = مجموع اعداد صحیح زوج متوالی

مثال: مجموع اعداد صحیح زوج و مجموع اعداد صحیح فرد متوالی از 1 تا100 را به دست آورید؟

از 1 تا 100 ، 50تا فرد و 50 تا زوج هستند.

2500 = 50 × 50 = تعداد اعداد صحیح فرد متوالی

2550 = 51 × 50 = تعداد اعداد صحیح زوج متوالی

عدد وسطی

هرگاه مجموع چند عدد صحیح متوالی (با فاصله های یکسان) را بدهند و آن اعداد را بخواهند ،مجموع آن اعداد را بر تعدادشان تقسیم کرده،عدد وسطی به دست می‏آید.

1- اگر تعداد اعدادفرد باشد مانندمثال زیر عمل،می کنیم.

مثال: مجموع 5 عدد صحیح متوالی 75 می‏باشدکوچک‏ترین عدد را به دست آورید؟                                    

عدد وسطی                           15 = 5 ÷ 75

75 = 17 + 16 + 15 + 14 + 13

2- اگر تعداد اعداد زوج باشد مانند مثال زیر عمل می کنیم.

مثال: مجموع 6 عدد صحیح فرد متوالی 96 می باشد بزرگ ترین عدد را به دست آورید؟           

عدد وسطی               16 = 6  ÷ 96

رقم یکان

1- هرگاه چند عدد زوج را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،حتماً زوج خواهد شد.

2- هرگاه چند عدد فرد را با هم جمع کنیم رقم یکان حاصل جمع،ممکن است زوج باشد یا فرد.

اگر تعداد اعداد،فرد باشد رقم یکان حاصل جمع،فرد می‏شود و بلعکس

3-هرگاه عدد زوجی را هرچند بار در خودش ضرب کنیم رقم یکان حاصل ضرب،حتماً زوج خواهد بود.

کسرها

تقسیم کسرها:

تقسیم کسر‏ها را به سه روش زیر، می توانیم انجام دهیم.

1- اگر مخرج‏ها مساوی باشند از مخرج‏ها صرف نظر کرده صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می‏کنیم.

اما اگر مخرج‏ها مساوی نباشند مخرج مشترک گرفته و مخرج‏ها را مساوی می‏کنیم سپس صورت کسر اول را بر صورت کسر دوم تقسیم می‏کنیم.

تقسیم کسر بر کسر

 

2- کسر اول را نوشته، علامت تقسیم را به ضرب تبدیل کرده و سپس کسر دوم را معکوس می کنیم و عمل ضرب را انجام می دهیم.

3- دور در دور و نزدیک در نزدیک: از این روش، فقط در مواقعی که لازم باشد استفاده می کنیم.

 

کسر بین دو کسر

برای نوشتن کسر بین دو کسر،کافی است صورت‏ها را با هم و مخرج‏ها را نیز را باهم جمع کرد به مثال زیر توجه کنید.

سه کسر بین دو کسر  نوشته شده است.


نکته های کسر ها

کلیک کنید
برای دیدن قواعد بخش پذیری کلیک کنید

نکته های کسرها

 

 

 

 


اعداد اعشاری :

کلیک کنید
 برای تقسیم اعداد اعشاری بر اعداد اعشاری اینجا کلیک کنید

تقسیم اعداد اعشاری

 

نسبت و تناسب :

1- تناسب زمانی : در این نوع تناسب، زمان تغییری نمی کند.

مثال : اگر 4 پیراهن روی طناب در مدت زمان یک ساعت خشک شوند 8 پیراهن در همان شرایط در همان یک ساعت خشک می شود.

2- تناسب مستقیم : اگر قیمت یک تخم مرغ 100 تومان باشد 5 تخم مرغ 500 تومان می شود یعنی با افزایش تعداد تخم مرغ ها، قیمت خرید تخم مرغ ها نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

3- تناسب معکوس : گاهی اوقات کمیت ها با هم نسبت عکس دارند یعنی هرچه یکی را زیاد کنیم به همان نسبت ، دیگری هم کم می شود. در این حالت می گوییم تناسب معکوس است. مثلاً اگر2 کارگر، کاری را در مدّت 6 روز انجام می دهند ،4 کارگر، همان کار را در مدت 3 روز انجام می دهند.

زاویه‏ ی بین دو عقربه‏ ی ساعت شمار و دقیقه شمار:

برای محاسیه زاویه‏ ی بین دو عقربه‏ ی ساعت شمار و دقیقه شمار ، مقدار ساعت را در عدد 30 ضرب کرده، مقدار دقیقه را در عدد5/5 ضرب کرده، عدد کوچک تر را از عدد بزرگ تر کم می کنیم.

-- درصورتیکه جواب به دست آمده از 180 درجه بیش‏تر باشد آنرا از 360 کم می کنیم.

 -- در یک دور صفحه ساعت که معادل 12 ساعت است. عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار 11 بار از روی هم عبور می کنند پس در هر شبانه روز این دو عقربه22 بار از روی هم عبور می کنند و در نتیجه 22 بار زاویه بین عقربه ها صفر می شود.

-- اگر در مسئله ای زاویه بین عقربه های ساعت در زمان 18:42 را خواستند.  حتما عدد چنین ساعت هایی را به بعدازظهر تبدیل کنید. (ساعت: 6:18 ) در این فرمول نباید عدد ساعت از 12 بیشتر باشد.

--  در یک دور صفحه ساعت که معادل 12 ساعت است. عقربه های ساعت شمارودقیقه شمار 22 بار باهم زاویه قائمه میسازند. پس درهر شبانه روزاین دوعقربه 44 بار باهم زاویه قائمه میسازند.   

اندازه گیری

 

تعداد پاره خط ها و نیم خط ها

 

1-هرگاه چند نقطه‏ ی متمایز(جدا از هم)،بر روی یک خط راست باشند تعداد پاره خط ها از فرمول زیر به دست می آید.

 

2 ÷ (تعداد فاصله ها × تعداد نقطه ها ) = تعداد پاره خط ها

 

توجه : تعداد فاصله‏ ها همیشه یکی کم‏تر از تعداد نقطه‏ ها است.

 

2- هرگاه چند نقطه‏ ی متمایز،بر روی خط راست باشند، تعداد نیم خط‏ها از فرمول زیر،به دست می آید.

 

2 × تعداد نقطه‏ ها = تعداد نیم خط‏ها

 

3- هرگاه چند نقطه‏ ی متمایز، برروی یک نیم خط باشند،تعداد نیم خط‏ها مانند مثال زیر به دست می‏آید.

 

مثال: برروی یک نیم خط،هفت نقطه‏ ی متمایز وجود دارد چند نیم خط، در شکل وجود دارد؟

 

پس (8 = 1 + 7 ) نقطه داریم یعنی 8 نیم خط خواهیم داشت.

 

4- هرگاه چند نقطه ‏ی متمایز، برروی یک پاره خط باشند نیم خطی، درشکل وجود ندارد.

 

برش و قسمت:

 

وقتی می خواهیم یک قطعه یا جسمی رشته مانند را به قسمت های مساوی ویا نامساوی تقسیم کنیم همیشه تعداد قسمت‏ها یکی بیش‏تر از تعداد برش‏ها است.

 

مثال: یک آهنگر , میله ای به طول 12 متر را به چهار قسمت تقسیم کرد او برای این کار چند برش زده است؟

 

برش                3 = 1 – 4 (قسمت)

 

 

 

 

 

مثال: زاویه ای که دو عقربه ی ساعت شمار و دقیقه شمار در ساعت 1:50 می سازند چند درجه است؟

زاویه‏ ی بین دو عقربه  

 

مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها:

برای این که مجموع زاویه های داخلی هر چند ضلعی رامحاسبه کنیم ، تعداد ضلع ها را منهای 2 نموده ، در 180 ضرب می کنیم.

180 × (2 – تعداد ضلع ها ) = مجموع زاویه های داخلی

مثال : مجموع زاویه های داخلی یک 5 ضلعی را به دست آورید؟

درجه 540 = 180× (2 – 5 ) : پنج ضلعی

 مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها:

تعداد قطرهای چندضلعی ها:

از تعداد ضلع ها، 3 تا کم کرده، جواب را در تعداد ضلع ها ضرب کرده و سپس جواب را بر 2 تقسیم می کنیم.

2÷ تعداد ضلع ها × ( 3 -  تعداد ضلع ها ) = تعداد قطرها

از هر راس چند ضلعی به اندازه‏ی (3- تعدا ضلع ها ) قطر می گذرد. مثلا از یک راس چهار ضلعی ( 1= 3 – 4) یک قطر می گذرد.

مثال : یک شش ضلعی چند قطر دارد؟

تعداد قطرها          9= 2 ÷ 6 × ( 3 – 6 )

 

تعداد زاویه ها:

هرگاه در چند زاویه ی مجاور که دارای راس مشترک هستند ، بخواهیم تعداد زاویه ها را تعیین کنیم ، از فرمول زیر استفاده می کنیم.

                     2 ÷ (تعداد فاصله ها× تعداد نیم خط ها ) = تعداد زاویه ها

توجه : تعداد فاصله ها،از تعداد نیم خط ها یکی کم تر است.

مثال : در شکل روبرو چند زاویه وجود دارد؟

 

ارتفاع وارد بر وتر:

برای محاسبه ارتفاع وارد بر وتر ، می توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم.

     وتر ÷ حاصل ضرب دو ضلع زاویه‏ ی قائمه= ارتفاع وارد بر وتر

مثال : اگر دو ضلع زاویه‏ی قائمه مثلث قائم الزاویه‏ای 5 و 12 س باشد و وتر آن 15 س باشد. طول ارتفاع وارد بر وتر آن چقدر است؟

قانون سه زاویه:برای رسم یک مثلث به روش سه زاویه باید بدانیم که زوایایی که میتوان با آنها یک مثلث رسم کرد باید حتما از یک قانون تبعیت کنند. باید مجموع سه زاویه 180 درجه شود. برای مثال: 

 

50 درجه، 70 درجه، 60 درجه 60 +70 +50 =  180 درست
50 درجه، 70 درجه، 70 درجه 70 +70 +50 =  190 نادرست
50 درجه، 70 درجه، 50 درجه 50 +70 +50 =  170 نادرست

 همه فرمولهای هندسی ریاضی دبستان در یک عکس:

همه فرمولهای هندسی ریاضی ششم دبستان

 

 

مطالب مرتبط:
نظرات براي اين مطلب
 • 1401/03/05 - 15:36
  عالییییییییییییی
 • 1399/10/19 - 13:14
  عالی بود ممنون
 • 1399/08/07 - 14:57
  عالی بود
 • 1399/03/19 - 15:37
  Good
 • 1399/03/16 - 14:15
  بعضی جاها مثال هارو جواب ندادید لطف کنید و تصحیح کنید
  ممنون
 • 1399/03/16 - 13:38
  متشکرم از سایت عالیتون واقعاااااااااا پر کاربرد و مفید بود باز هم ممنونم🙏🙏🙏
 • 1399/03/12 - 16:52
  عالی بود و ممنون از وب خوبتون
 • 1399/03/06 - 14:32
  واقعااااا عالی و پر کاربرد بود و ممنونم
 • 1399/02/30 - 14:58
  عالی بود
  مم🙏🙏🙏نون
 • 1399/02/30 - 14:56
  واقعااااااااا عالی و پر کار بر بود ممنونم😘😘😘😘🙏🙏🙏🙏
 • 1399/02/28 - 13:48
  خیلی عالیه ممنون
 • 1399/01/02 - 14:43
  ممنون عالیه من برای تیز هوشان درس میخونم خیلی کمکم میکنه رحمت رفتگانتون
 • bas
  1398/03/29 - 19:38
  عالی بود فقط مثال زاویه رو نداده بودید
 • 1398/03/06 - 15:48
  خیلی ممنونم از شما
 • 1398/03/05 - 14:22
  بسیار خوب فقط خوب بود به زبان ساده تر میگغتید
 • 1398/01/23 - 12:14
  خیلی عالی است خیلی ممنون
  پاسخ : خواهش می کنم
 • با سلام واقعا ممنون از وقت و حوصله ای که برای نوشتن این مطالب مفیدی که گذاشتین.....خداوند به زندگیتان برکت و سلامتی اعطابگرداندشکلکشکلک
  پاسخ : سلام ممنون همچنین شما
 • 1397/08/06 - 20:01
  عالی است متشکرم
  پاسخ : خواهش میکنم
 • 1397/07/22 - 18:36
  خوبه ولی جواب نداره
 • 1397/06/22 - 14:20
  خیلی خیلی پررررر کاربرد بوووود 😘😘😘👌👌👌👍👍
 • 1397/01/31 - 17:56
  مرسی از مطالب خوبتون
 • 1397/01/30 - 18:45
  بسیارعالی و همینطور خیلی کاربرد داشت
 • 1397/01/27 - 20:43
  مرسی خیلی جالب و عالی بودشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
 • 1396/12/14 - 22:19
  عالی بود
 • 1396/12/03 - 19:51
  اگه میشه مساحت دایره های روی هم رفته رو با مثال بزاریدشکلکشکلکشکلکشکلک
 • 1396/10/26 - 20:05
  عالــی بود اگه میشه فرمول مجموع اعداد با فاصله های نایکسان را بزارید مثلا یک دو +یک سوم + یک چهارم + یک پنجم +.......یک نود و نهم

  مـــــمـــــنون
  شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
 • 1396/09/23 - 9:17
  میشه رابطه ی اعداد مستطیلی هم بزارید ؟ ممنون
 • 1396/08/28 - 10:26
  عالی بود خیلی عالی فقط بی زحمت جواب کتابهای دیگه رو هم بزارید😂😂😄😄😄😄😄😀😀😀😁😁😁
 • 1396/08/12 - 8:41
  خیلی کاربرد داشت
  مرسی
 • 1396/08/12 - 8:41
  خیلی کاربرد داشت
  مرسی
 • 1396/08/12 - 8:41
  خیلی کاربرد داشت
  مرسی
 • 1396/08/07 - 18:42
  عاليه
 • 456
  1396/08/03 - 23:40
  فوق العاده عالی بود. ......

  خیلی مچکر و سپاسگزارشکلکشکلکشکلک
 • 1396/05/08 - 14:47
  جواباهم بزارید عالی میشهشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
 • 1396/04/06 - 19:15
  عالی عالی .فقط لطفا کامل ترش کبید
 • 1396/03/14 - 15:12
  عالی فقط فرمول هارو بیشتر و کامل تر کنید
 • 1396/03/12 - 15:59
  بسیار کاربردی و مفید
  این کارتون قابل تقدیره
 • 1396/03/05 - 18:59
  خیلی عالی بود
 • 1396/03/05 - 16:03
  عالی بود عالی واقعا برای امتحان فردا که. ییاضی عهست ازش استفاده کردم ا
 • 1396/02/14 - 8:12
  سلام.لطفا جزوه کامل درس ها وفصلهای ریاضی از اول تاششم دبستان هم راچاپ کنید یا دانلود انها را در سایت قرار دهید.سپاس.
 • 1396/02/13 - 9:49
  با سلام.اگه میشود فرمول برای مختصات مثلاً قرینه ی یک عدد برمبدا مختصات چجوری بدست میاید.باتشکر😉😉😉😉
 • 1396/02/10 - 14:16
  خوب بود لطفا راه های حل مسله های تیزهوشان رو بزارینشکلکشکلکشکلک
 • 1396/02/08 - 12:30
  Awliiiiiiiiiii
 • 1396/02/07 - 20:32
  خیلی ممنون از زحمات شما.فقط وقتی مثال می‌زنید جوابشونو با توضیح بیشتر بزارید و درحد تیز نوشتنی ها باشه.ممنون👏👏👏🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷ما بچه هایش ایرانی هستیم و باهوش.
 • 1396/02/01 - 12:53
  خیلی خوبه
 • 1396/01/31 - 22:30
  بسیار عالی و مقید و کاربردی بودشکلک
 • 1396/01/16 - 21:03
  عااااالی عالی بود
 • 1396/01/09 - 1:24
  لطفا در سطح تیزهوشان بگذارید من همه ی این ها را در کتاب هایم خوانده ام ولی در هر حال 😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅😅 عالی بود
 • 1395/12/29 - 17:57
  مرسی مفید بود تشکر
 • 1395/12/16 - 20:18
  .خیلی خوب بود اگه مطلب رو کمی بیشتر می کردید بهتر بود.شکلک
 • 1395/12/09 - 17:33
  خیلی مفید بود از زحماتتون ممنونم شکلک
 • 1395/12/03 - 16:22
  خیلی عالی ممنونشکلک
 • 1395/11/20 - 14:20
  عالی بووووووووووووووووووووود;-)
 • 1395/11/19 - 16:42
  از سایت شما متشکرم فقط یکم مطلب ها رو زیاد کنید
 • 1395/11/15 - 22:02
  خیلی خوببببببببببببههههههههههههه
 • 1395/11/04 - 21:44
  واقعا عالیست از تلاش شما سپاسگزارم
 • 1395/11/04 - 15:26
  عالیییییی
 • 1395/11/02 - 20:33
  واقعا :-) :-) :-) :-) :-) :-)
  شکلکشکلک
 • 1395/10/28 - 20:25
  ممنووون
 • 1395/10/26 - 23:15
  kheili ali
  شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
 • 1395/10/25 - 18:29
  ممنونم خیلی کمکم کردبه درسم ریاضی خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ممنونم...شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
 • 1395/10/25 - 14:22
  میشه چند نمونه سوال ترم بذارین؟
 • 1395/10/24 - 20:34
  خیلی خوب بود👏
 • 1395/10/18 - 22:44
  واقعاعالی بودشکلکشکلک
 • 1395/10/17 - 10:06
  بسیار بسیا بسیار عااالیییییی
 • 1395/10/12 - 9:07
  عاااااااااااااااالللللللللللیییییییئیئییییییییی💟
 • 1395/10/11 - 14:43
  خیلی مطالب هاتون عالی بود تو درس خیلی کمک ام کردشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
 • 1395/10/06 - 8:04
  عالی بود
 • 1395/09/23 - 13:47
  عالی
 • 1395/09/14 - 18:56
  عالی بود
 • 1395/09/02 - 17:15
  عالی بوددددددددددد دستتون درد نکنه
 • 1395/08/05 - 13:33
  خیلی خوب بود
 • 1395/07/30 - 15:11
  خيلي خيلي ممنون
  خيلي واسم كاربرد داشت
 • 1395/07/19 - 15:14
  ممنون مطالب برای پاورپوینت عااااااااااالی بوووووووووود.شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
  پاسخ : خواهش میکنم
  فقط ذکر منبع فراموش نشه عزیز
 • 1395/07/05 - 14:07
  عالی بود
 • 1395/06/11 - 12:58
  عالي بود 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼دستتون درد نكنه👏👍🏼👏🏻شکلکشکلک
  پاسخ : خواهش میکنم
 • 1395/06/05 - 12:23
  سایت خوب وجالبیه من که خوشم اومد
 • 1395/04/24 - 11:14
  فقط عاااالی بود همین رو میتونم بگم
 • 1395/03/27 - 9:39
  خیلییییییییییییییییییییییییی عالیییییییییییییییییییییییییییییییی
 • 1395/03/22 - 16:49
  خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی عالی بوددددددددددددددددددددددد
 • 1395/03/19 - 11:13
  شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
 • 1395/03/14 - 14:20
  عالی بود
 • 1395/03/06 - 17:29
  خیلی ممنون واقعا عالیییییی بود من خیلی چیزا از سایت شما یاد گرفتم لطفا مطالب بیشتر و سطح بالاتر هم برای تیزهوشان قرار دهید ممنون
 • 1395/03/05 - 16:14
  ممنونم این سایت خیلی خوب بود به من خیلی کمک کرد لطفا جواب بدید.
  پاسخ : خواهش میکنم
 • 1395/03/05 - 16:04
  ممنونم واقاکمکم کرد
 • 1395/03/05 - 0:48
  ععععععععععععععععععااااااااااااااالللللللللللللللییییییییییییییی ببببببببببببوووووووووووووددددددددشکلکشکلک
 • 1395/03/02 - 19:57
  واقا عالی بودومتشکرم ازشما که این قدرزحمت کشیدین
  پاسخ : خواهش میکنم
 • ddd
  1395/03/02 - 15:39
  عالى بود
 • 1395/03/02 - 14:57
  سلام وممنونم از سایت خوبتون خیلی چیزای خوبی داشت امدوارم روز خوبی داشته باشید خدا حافظ
 • 1395/03/02 - 12:27
  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخیییییییییییییییییییییییییییلللللللللللللللللللللللییییییییییییییییی باحال بو مممممممممنننننننوووووووونننننن مممممررررررسسسسسسییییی
 • 1395/03/02 - 10:31
  عالی
 • 1395/02/31 - 13:03
  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
  ععععععععععععععععععععععععععااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییی
  بود
 • 1395/02/30 - 15:46
  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی عالی بود متشکرم اززحمات شما
 • m b
  1395/02/28 - 16:02
  سلام ممنون از سایت خوبتون لطفا برای مدارس نمونه فرمول های هندسی بیشتری بگذارید باتشکر فداتون. شکلکشکلک
  پاسخ : سلام باشه چشم
 • 1395/02/22 - 23:51
  من فردا امتحانتیزهوشان دارم خیلی خوب بود لطفا جواب بدیدشکلکشکلک
  پاسخ : انشالله موفق باشید
 • 1395/02/22 - 16:11
  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 • 1395/02/22 - 15:50
  من فردا یعنی 25ام امتحان تیزهوشان دارم واقعا ممنونم خیلی مفید بودن👑🎁😍😊
  پاسخ : انشالله موفق باشید
 • 1395/02/21 - 13:27
  واقعا عالی بودمتشکرم خیلی خوب بودشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک
  پاسخ : خواهش میکنم
 • 1395/02/20 - 14:09
  خیلی ممنون از مطالب خوبتون.من چند روز دیگه امتحان تیز هوشان دارم حتما از مطالبتون استفاده میکنم.
  پاسخ : خواهش میکنم انشالله موفق باشید
کد امنیتی رفرش

معلم خصوصی ریاضی ششم

پیشنهاد ویژه

کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


 
 
 

تدریس خصوصی ریاضی ششم دبستان


کانال ریاضی ششم دبستان در تلگرام


کانال ما در نرم افزار بله